ATRC

për ne.

Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC) bazohet në besimin se qytetari i informuar është çelësi i një shoqërie demokratike, siç edhe po mundohet të jetë Kosova. Me bazë në Prishtinë, ATRC trajnon dhe asiston organizatat jo qeveritare (OJQ) në Kosovë për të profesionalizuar punën e tyre, për të artikuluar kërkesat e tyre dhe për të nxitur strukturat qeveritare për ndryshime.

Ngritje e kapaciteteve

Programet tona të veçuara

Programet aktuale të cilat
janë duke u zbatuar

Countering Discrimination, Hate Speech and Gender Based Violence

Resilient and Inclusive Community Program

Protecting and Promoting Labour Rights of Vulnerable Groups In the Labour Market

USAID Justice Activity in Kosovo

Consortium "Resilient Community"

grant_disti_icon
0 M +

Shpërndarje e Granteve

communication
0

Pëfitues Granteve

capacity_building_icon
0 +

Ngritje Kapacitetesh

trained_icon
0 +

Trajnuar

Donatorët .