Public Information and Awareness Services for
Vulnerable Communities in Kosovo

Call for Expression of
Interest for PIAKOS
partners based in Kosovo

Deadline for Expression of Interest 26 February 2024

për ne.

Qendra për Trajnime dhe Burime për Avokim (ATRC) është një organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse kosovare që vizioni i saj është një mjedis mundësues që nxit qëndrueshmërinë demokratike dhe qytetarinë aktive.

Misioni i ATRC mbetet i fokusuar kryesisht në rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe shoqërisë civile në vendimmarrje, me qëllim promovimin e vlerave dhe normave demokratike.

Ngritje e kapaciteteve

Programet tona të veçuara

Programet aktuale të cilat
janë duke u zbatuar

Countering Discrimination, Hate Speech and Gender Based Violence

Resilient and Inclusive Community Program

Protecting and Promoting Labour Rights of Vulnerable Groups In the Labour Market

USAID Justice Activity in Kosovo

Consortium "Resilient Community"

grant_disti_icon
0 M +

Shpërndarje e Granteve

communication
0

Pëfitues Granteve

capacity_building_icon
0 +

Ngritje Kapacitetesh

trained_icon
0 +

Trajnuar

Donatorët .