PROGRAMS

Disa nga programet ndër vite

Programet Aktuale
dhe të Mëparshme

Countering Discrimination, Hate Speech and Gender Based Violence

Resilient and Inclusive Community Program

Mbrojtja dhe Promovimi i të Drejtave të Punëtorëve të Grupeve të Cenueshme në Tregun e Punës

USAID Justice Activity in Kosovo

Me Demokraci Pjesëmarrëse për një Kosovë pa Radikalizim

Qasja në Tregjet e Eksportit për Produktet Artizanale

ENV.NET Faktorizon Portofolin Mjedisor për Shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqin në Agjenden e Politikave të BE-së

Protect Child

Drejtësi në Drejtësi

Qytetar Aktiv - Komuna të Përgjeshme dhe Transparente

Drejtësia dhe Qytetarët

Mbrojtja e Mjedisit dhe Menaxhimi i Mbeturinave

Përkrahja e Agrobizneseve në Regjionin e Gjilanit