NASA MISIJA

Centar za obuku, zastupanje i resurse (ATRC) je kosovska nevladina i neprofitabilna organizacija koja radi na povečanju učešća gradana i civilnog društva u donošenju odluka koje je preduslov za izgradnju razvijenog demokratskog društva i regionalne stabilnosti.

ATRC saraduje sa predstavnicima gradanskog drustva, gradanski incijativa, politickih entiteta i medija bez obzira na versku, politicku i etnicku pripadnost, starost, pol, sposobnost i i seksualnu orjentaciju.

ATRC postizesvoje ciljeve kroz zastupanje, obuku, razmenu informacija i umrezavanje na Kosovu i izvan Kosova.

KRATKA ISTORIJA ATRC

ATRC je formiran u Oktobru 2001 kao implementirajuci partner za USAID-ov / EWMI projekat o zastupanju, namenjen NVO-ma na Kosovu (KNAP). Na samom pocetku ATRC je bio deo Foruma a kasnije je usao pod nadzorom Fondacije za demokratsku Inicijativu (FDI), koja je pomogla osamostaljenje ATRC-a u Augustu 2003 kada je ATRC postao NVO. Primarni cilj ATRC-a bio je formiranje centra za obuku iz zastupanje i resurse (ATRC). Tokom 2002-2005 ATRC je rukovodio mrezom od 27 NVO na Kosovu takonazvanih AvoKo. U Septembru 2005, ATRC je potpisao dogovor za saradnju sa IREX-om (International Research and Exchange Board) sa ciljem podrzavanja razvoja NVO na Kosovu u sklopu programa za Civilno Drustvo, finansiranog sa strane USAID-a.

Pomocu nase uloge centra za obuku, resurse i informacije namenjene nevladinim organizacijama na Kosovu, ATRC radi u pravcu osnaznivanja autonomije, efikasnosti, odrzivosti i uticaja NVO sektora kao vodeceg katalizatora u razvoju jednog aktivnog civilnog drustva i demokratskog rukovodjenja. Osnivan je siroki program informisanja koji sadrzi organizovanje cestih javnih diskusija, izdavanje mesecnih letaka, ”The Advocate”, izdanja o zstupanju i bogatu biblioteku sa vise od 600 naslova. Kao deo sposobnosti u razvoju programa ATRC je dosad obucio vise od 700 NVO rukovodioca pomocu 40 trenera. Od 2005 godine ATRC ima svoje trenere i konsultante koji su dosad obucili vise od 500 pretstavnika NVO-a u glavnim sferama organizativnog razvoja NVO, upravljanju, zastupanju i sakupljanju fondova.

STA MI RADIMO?

  • Mi kao NVO sluzimo kao centar za zastupanje, obuke, resurse i informiranje.
  • Mi radimo u jacanju autonomije, efikasnosti, odrzivosti, i uticaja NVO sektora.
  • Nasi programi su dizajnirani da bi sto bolje sluzili potrebama nasih NVO klijenata.
  • Mi nudimo osnovne i avancirane obuke i konsultacije u organiziranju NVO u kljucnim oblastima razvijanja, upravljanja, zastupanja i povecavanja fondova.
  • Mi nudimo informacije na elektronski nacin sa svezim informacijama u nasoj veb strani, marketing i komunikacije, javne diskucije i okrugle stolove, gradjenje koalicija, i posredovanje partneriteta i saradnje.
  • Mi pospesujemo razgovore izmedju kosovskih i medjunarodnih NVO kai i kosovskih vladinih struktura.
  • Mi nudimo mesto za obuku i sluzbe za NVO-e Kosova i medjunarodnih organizacija aktivnih na Kosovu.
  • Mi nudimo treninge za sluzbenike opstina, takodje, u oblasti orgaizativnog razvijanja, upravljanja, strateskih planiranja, komunikacije i media, itd.

SKIM SARADUJEMO ?

ATRC-sluzi zajednici Kosovskih NVO koje su angazovane u inicijativama donosenja poztivnih izmena u njihovoj zajednici. Centar za Zastupanje Trejninge i Resurse ATRC je u uskoj saradnji sa International Research & Exchanges Board (IREX), koja saradjuje sa ATRC u cilju jacanja kosovskog civilnog drustva putem konsulltacija, obuka , davanje grantova i tehnickog pomaganja.

ATRC je uspeo uspostaviti saradnju sa velikim brojem Kosovskih NVO-ja, medhunarodnih agencija, lokalnih saveza, tokodje sa brojem kljucnih donosioca odluka, ukljucujuci predstavnike centralne vlade.