Program Image

PROTECTCHILD

29.05.2018

PROtectCHILD je projekat koji finansira SIDA, a koji realizuje Centar za obuku i resurse u zastupanju u partnerstvu sa organizacijom Save the Children na Kosovu. Tokom naredne četiri godine, kroz projekat PROtectCHILD, ATRC planira da radi na različitim ciljevima, koji svi imaju za cilj da obezbede više konkretnih rezultata i ishoda kao korist za decu, javne institucije i obične građane.

Praksa usvajanja zakona na Kosovu bez prethodnog obrazovanja javnosti i sprovođenja kampanje za podizanje svesti, kao i toga da stranke koje odlučuju ne poštuju i primenjuju zakone dovela je do izrade kvalitetnih zakona na papiru ali ne i do dovoljne primene. Zbog toga, ATRC, kroz ovaj projekat, ima za cilj da podigne svest šireg stanovništva o Zakonu o zaštiti deteta sa posebnim naglaskom na zabranu fizičkog kažnjavanja.

Jedna od čestih primedbi koje imaju strane i domaće organizacije koje se bave upravljanjem jeste nemogućnost da se prati dinamika usvajanja zakona u skupštinama opštinama u odnosu na dinamiku Skupštine Kosova. Postoji više zakona koji su usvojeni, a za koje nije usvojen ni jedan podzakonski akt na vladi, ali ni na opštinskom nivou. Iz tog razloga, kroz ovaj projekat, ATRC ima za cilj da usvoji lokalne propise u skladu sa Zakonom o zaštiti deteta, kroz izradu i usvajanje opštinske uredbe o zaštiti deteta.

Skupštinske komisije/odbori, pored dužnosti da razmatraju i obrađuju predloge zakona u Skupštini imaju i važne dužnosti da prate primenu zakona koji su u njihovoj nadležnosti. Do danas, ne postoji slučaj gde je komisija/odbor primenila neku praksu praćenja primene zakona/uredbi. Iz tog razloga, ATRC ima za cilj da pomogne Skupštini Kosova i skupštinama opštinama da uvedu prakse i postupke za praćenje primene zakona na nacionalnom i lokalnom nivou, posebno za praćenje gore navedenog Zakona i opštinske uredbe.