Program Image

PRAVDA U PRAVDI

29.05.2018

Pravda u pravdi promoviše obrazovanje o pravosudnom sistemu i zalaže se neposredno za reforme na nacionalnom nivou. Ovaj projekat se kroz saradnju zajedno realizuje sa CLARD-om

Cilj ovog projekta je da se građansko društvo i građani podstaknu da se zalažu za pozitivne reforme u određenim oblastima pravosudnog sektora na Kosovu te da promovišu javnu odgovornost davanjem pomoći građanima da traže pravdu i kada su njihova prava krše vladini zvaničnici i institucije.

Aktivnosti obuhvataju radionice za obrazovanje javnosti u desetak opština na Kosovu, programe obuke u oblasti zalaganja da bi se građani naučili kako da se zalažu za reformu na Kosovu, stručne tribine da bi se pomoglo oko utvrđivanja koje su reforme potrebne u pravosudnom sistemu i neposredno zalaganje za reformu javne politike u širem spektru pitanja, kao što su:

  • Nadoknada štete u slučaju kršenja ljudskih prava
  • Izmene i dopune članova i zakona
  • Usvajanje administrativnih uputstava
  • Unapređenje mehanizama za disciplinsku žalbu koje koriste institucije u pravosudnom sistemu, poput Policijskog inspektorata Kosova, Sudskog saveta Kosova, Tužilačkog saveta Kosova i Advokatske komore Kosova.
  • Usvajanje brošura kojima se žrtve obaveštavaju o kršenju njihovih zakonskih prava, sa aspekta ljudskih prava, kao i o javnim resursima koji su im na raspolaganju.