Aktivni građani – odgovorne i transpartne opštine

24.11.2015

Od 2012. godine ATRC je počeo implementaciju projekta Aktivni građani – odgovorne i transparentne opštine, koji se finansira od strane Međunarodnog Centra Olof Palme. Projekat ima za cilj povećanje učešća građana u odlučujućim procesima u opštinama: Gnjilane, Vitina, Kamenica i Novo Brdo.

Cilj projekta predstavlja doprinos demokratskoj stabilizaciji i daljem razvoju Kosova, podržavajući izabrane opštine u osnaživanja organizacija civilnog društva, uspostavljanjem odnosa imeđu javnih službenika i građana i omogućavanjem opravdanih mehanizama za upravljanje na lokalnom nivou i angažovanje građana u procesu donošenja odluka, što dovodi do povećanje transparentnosti.

Pored toga, cilj projekta predstavlja pružanje veće mogućnosti građanima da utiču na njihovim životnim uslovima, tako što će biti angažovani u civilnom društvu i zalagaće se za promene u izgradnji demokratije iz temelja. S obzirom da je demokratizacija višestruki proces, predloženi pristup će imati višedimenzionalni karakter, sa ciljem: a) uspostavljanja i podsticanja grupe za suštinsko zastupanje kako bi svoje aktivnosti ućinili profesionalnijim i da bi njihov uticaj na politiku, političke agende i procesu donošenja odluka u opštinama, postao odlučniji i efikasniji; b) pokretanje funkcionalnog partnerstva između građana i lokalnih vlasti podizanjem svijesti o inkluzivnim demokratskim vrednostima, postignutim kroz međusobno korisne saradnje i održivog dijaloga; i c) uspostavljanje održive prakse efikasnog učešća između građana i njihovih opština za transparentnije, odgovornije, i responzivnije lokalne vlasti.