Ponekad nasi klijenti zahtevaju individualne savete na razlicita pitanja koje se odnose na njihove Organizacije. Da bi izasli u susret njihovim potrebama, ATRC nudi usluge konsultacija Organizacijama u nasim kancelarijama ili u kancelarijama Organizacija.

Pomocu ovih usluga, mi nudimo direktnu pomoc na konkretne probleme sa kojima se nasi klijenti suocavaju u njihovim svakodnevnom radu, ujednom ih upucujemo na individualan razvoj i usavrsavanje kljucnih sposobnosti neophodnih za individualno i organizacionalno razvijanje.

Treneri ATRC poseduju kvalifikacije koje vam mogu pomoci u razlicitim problemima u radu vase organizacije. Nasi konsultanti su visoko kvalifikovani u razlicitim oblastima kao sto su: organizacioni razvoj, rukovodjenje i lidership, dobro upravljanje, upravljanje ciklusom projekta, zastupanje, dizajniranje projekata i mogucnosti fondova.

MODULI TRENINGA

 • Dizajniranje Projekt Predloga (dvodnevni trening )
 • Menadžment Projektnog Ciklusa (dvodnevni trening)
 • Menadžment Nevladinih Organizacija (NVO-a) (trodnevni trening)
 • Uvod u zastupanja i izgradnju koalicija (dvodnevni trening)
 • Uloga Nevladinih Organizacija u Civilnom Društvu (jednodnevni trening)
 • Dobro upravljanje (jednodnevni trening)
 • Strateško Planiranje (trodnevni trening)
 • Analiza Troškova (jednodnevni trening)
 • Monitoring i Vrednovanje (jednodnevni trening)
 • Odnosi između NVO-a i Medija (dvodnevni trening)
 • Efektivna Komunikacija (dvodnevni trening)
 • Osnovni Financijski Menadžment (jednodnevni trening)
 • Marketing Nevladinih Organizacija (dvodnevni trening) Novi modul
 • Upravljanje sukobima (dvodnevni trening)
 • Pregovori (dvodnevni trening) Novi modul

DIZAJNIRANJE PROJEKTNOG PREDLOGA

Radionica pruža opšte upoznavanje sa pisanjem projektnog predloga obuhvatajući sve elemente jednog projektnog predloga. Metoda koja se primenjuje je zasnovana na logički okvir i omogućava polaznicima radionice razvoj projekta od početne ideje do pripreme ciljeva i objektiva do plana sprovođenja projekta i projektnog budžeta.

MENADŽMENT PROJEKTNOG CIKLUSA

Radionica pokrova ključne koncepte u menadžiranju projekta, obuhvatajući razvoj projektne ideje, analizu problema, pisanje projketnog predloga, sprovođenje projekta, njegovo monitorisanje, vrednovanje i projektno izveštavanje. Učesnici će biti upoznati sa potrebnim metodologijama i sredstvima za uspešno rukovođenje projekta.

MENADŽMENT NEVLADINIH ORGANIZACIJA (NVO-a)

Radionica se fokusira na principe menadžmenta i organizacionog razvoja Nevladinih Organizacija. Učesnici radionice će razmatrati misiju i razvitak sposobnosti za strateško planiranje i biće upoznati sa principima održavajućeg razvoja kapaciteta unutar Nevladinih Organizacija. (NVO-a).

UVOD U ZASTUPANJE I IZGRADNJI KOALICIJA

Radionica se fokusira na razvoj sposobnosti za zastupanje i izgradnju koalicija koji su neophodni za nastavak rada efektivnog zastupanja. Radionica će pomoći učesnicima da shvate proces zastupanja; da odaberu pitanje koje će zastupati, da definišu jasne ciljeve zastupanja; da odaberu efektivnu strategiju i da razviju koalicije.

ULOGA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U CIVILNOM DRUŠVU

Radionica obuhvata koncepte, strukture, karakteristike i definiciju civilnog društva i NVO-a u demokratskim društvima; različite vrste NVO-a, na nacionalnom i globalnom razvoju; napredak demokratskih tradicija i osnaživanja civilnog društva; pitanja, trendove i izazove kojima se suočavaju NVO-e na Balkanu. Učesnici će takođe imati priliku da nauče kako da harmonizoju civilno društvo i sektor NVO-a i kako da razviju strategiju za promene koje se tiču socialnog, ekonomskog i političkog razvoja.

DOBRO UPRAVLJANJE

Ova se radionica bavi konceptom, strukturama i principima NVO-a i neprofitabilnog sektora . Obuhvata sledeće komponente: Međunarodne standarde za NVO-e, ulogu upravnog odbora, funkcije i odgovornosti: Transparentnost, odgovornost, etički kodeks, razvoj i prakse za demokratsko upravljanje, kao i financijske i administrativne menadžmentske sisteme.

STRATEŠKO PLANIRANJE

Radionica obuhvata strateško planiranje za potrebe NVO-a, obuhvatajući stratešku strukturu pomoću analize problema i identifikacije strateških ciljeva. Metodologija obuhvata SWOT i PESTLE analize kao i identifikaciju jačih straga kao potencijala koji mogu pomoći organizacijama kako bi odradile svoje aktivnosti u skladu sa svojom misijom i vizijom.

ANALIZA TROŠKOVA

Ova radionica obuhvata definicije i važnost analize troškova u vrednovanju mogućih rezultata troškova koji se tiču pripreme budžeta i menadžmenta projektnih financija. Identifikaciju činioca koji utiču na dozvoljenu potrošnju, praveći analizu troškova i beneficija.

MONITORING I VREDNOVANJE

Ova se radionica fokusira na pristupe u metodologiji monitorisanja i vrednovanja u praksi. Učesnici će biti upoznati sa razim pristupima i identifikaciji indikatora, razlike između Monitorisanja i Vrednovanja projekata implementiranih od strane Nevladinih organizacija (NVO-a).

ODNOSI IZMEĐU NEVLADINIH ORGANIZACIJA I MEDIJA

Radionica obuhvata koncepte, povezanost i perspektive unutar konteksta uloga koje mediji i NVO-a, imaju po pitanjima koja se tiču civilnog društva. Učesnici će biti upoznati sa različitim smerovima koji govore o odnosima između Nevladinih organizacija i medija, analizirajući strane od interesa i razvijajući poruke, izjave za štampu, i pres konferencije.

EFEKTIVNA KOMUNIKACIJA

Radionica obuhvata razvoj sposobnosti komunikacije, definiciju terminologjie i efektivno korišćenje medijskih sredstava za komunikaciju u organizacijama. Modul obuhvata osnovnu formalnu i neformalnu razmenu informacija, komunikaciju u organizaciji i važnost komunikacije u organizacijskoj kulturi.

OSNOVNI FINANCIJSKI MENADŽMENT

Ova radionica pokriva osnove održavanja financija, tekuće račune, dnevno i mesečno održavanje podataka, bankarske ugovore, planiranje i budžetiranje, financijske politike i procedure kao i rečnik potrebne treminologije za financije i računovodstvo.

MARKETING NEVLADINIH ORGANIZACIJA (NVO-a)

Ova se radionica fokusira na komunikaciju između NVO-a i stranaka od interesa, integrisajući na specifičan način odgovarajuću publiku. Uvod u odnose sa javnošću razlike između Odnosa sa Javnošću i Marketinga, putem raznih načina komunikacije i pružanja potrebnih poruka. Takođe i metodologjia za ciljanu publiku pomoću raznih praksi reklamiranja i kontakata sa medijima.

UPRAVLJANJE SUKOBIMA

Radionica je fokusirana na shvatanje upravljanja sukobima kao i sredstvima sa kojima se tretiraju sukobi na interaktivan način u i raznim kontekstima. Obuhvaćeno je: Shvatanje sukoba (konflikata), rad na sukobima, uloge, komunikacija, socialni sukobi i razvojna saradnja. Modul ima za cilj da pruži Nevladinim organizacijama bitne informacije koje se tiču upravljanja sukobima, obuhvatajući razne strane interesa počevši od vladajućih tela, civilnog društva i ostalih bitnih i potencialnih aktera.

PREGOVORI

Radionica sadrži definicije o pregovorima, pregovaračke principe i ambienat u kojima se održavaju pregovori. Principe i smerove pregovaranja obuhvatajući uloge pregovarača, pozicioniranja, pregovore zasnovane na interese, komunikaciju u pregovorima kao i razne smerove i strategije za rešavanje procesa pregovora.