ATRC JE POTPISAO SPORAZUM SA NAGRADAMA 6 KRUG GRANTOVA ZA PROGRAM E4E

20 april. 2018 – ATRC je potpisala sporazum sa dvanaest (12) lokalnih nevladinih organizacija, korisnici šestog runda za Program Angažovanje za Jednakost – E4E, sproveden od strane Centar za Obuku i Resurse u Zastupanju (ATRC), podržan od Agencije Sjedinjenjih država za međunarodni razvoj (USAID).

Korisnici šestog runda:

Fondacija Jahjaga

 • Naziv projekta: Uloga medija u promovisanju učešća žena u upravljanju
 • Sedište organizacije: Priština
 • Lokacije sprovođenja projekta: Prizren, Uroševac i Štrpce
 • Trajanje projekta: 12 meseci
 • Tema 1. Žene u upravljanju i ekonomiji
 • Cilj projekta: Razmatranje društveno-kulturnih barijera koje ometaju političko jačanje žena, povećavajući kapacitet žena uključenih u upravljanje promenama pristupa upravljanju žena. Projekat je fokusiran na poboljšanje položaja žena uključenih u upravljanje, što će dovesti do većeg interesovanja žena da se uključe u političke, ekonomske i procese upravljanja uopšte.
 • Fondovi projekta: $24,674.40

RIINVEST – Institut za razvoj

 • Naziv projekta: Ekonomski forum žena – otključavanje ekonomskog potencijala žena na Kosovu
 • Sedište organizacije: Priština
 • Lokacije sprovođenja projekta: širom Kosova
 • Trajanje projekta: 15 meseci
 • Tema 1. Žene u upravljanju i ekonomiji
 • Cilj projekta: Unapređenje političkog okružena i podizanje javne svesti u cilju stvaranja stavova za povećanje aktivnog učešća žena u kosovsku privredu. Projekat je fokusiran na razvoj posebnih preporuka politike na osnovu istraživanja, dizajniranje ciljanih napora zalaganja za različite segmente društva i vlade, kao i za sprovođenje inovativnih aktivnosti i aktivnosti podizanja svesti, u cilju povećanja učešća žena u tržište rada i poboljšanje tržišnih uslova kako bi se omogućilo više jednakih mogućnosti za žene.
 • Fondovi projekta: $42,700.00

Balkanska istraživačka mreža – BIRN

 • Naziv projekta: Osnaživanje žena kako bi bile u stanju da uživaju svoja prava nasleđa
 • Sedište organizacije: Priština
 • Lokacije sprovođenja projekta: Širom Kosova, sa fokusom na sve opštine naseljene Srbima
 • Trajanje projekta: 12 meseci
 • Tema 2. Snaženje žena kroz pojačanu svest o imovinskim pravima žena
 • Cilj projekta: Podizanje svesti kosovskih građana o pitanjima vezanim za nasledna prava žena i edukacija javnosti i javnih institucija o najboljim praksama za rešavanje tog pitanja.
 • Fondovi projekta: $45,170.00

Božanska žena

 • Naziv projekta: Podizanje svesti građana o ženskim pravima na imovinu i nasleđe
 • Sedište organizacije: Gnjilane
 • Lokacije sprovođenja projekta: Gnjilane, Kamenica i Vitina
 • Trajanje projekta: 10 meseci
 • Tema 2. Snaženje žena kroz pojačanu svest o imovinskim pravima žena
 • Cilj projekta: Jačanje žena u pogledu pristupa i jednakih mogućnosti pravima na imovinu i nasleđe. Projekat je fokusiran na zalaganje za sprovođenje Zakona o imovini i podizanje svesti muškaraca o pravima žena na imovinu i nasleđe, shodno kosovskim zakonima.
 • Fondovi projekta: $15,940.70

Organizaciona mreža žena iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu – Rrograek

 • Naziv projekta: Povećana svest mladih Roma, Aškalija i Egipćana o pravnim mehanizmima za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i prevenciju pojave rodno zastupljenog nasilja
 • Sedište organizacije: Priština
 • Lokacije sprovođenja projekta: Peć, Istok, Dečani i Klina
 • Trajanje projekta: 18 meseci
 • Tema 3. Povećana zaštita i svest o pravima ugroženog stanovništva
 • Cilj projekta: Smanjenje broja žena žrtava rodno zasnovanog nasilja (RZN) na Kosovu i povećanje mogućnosti za život žena iz zajednica RAE-a. Projekta je fokusiran na smanjenje slučajeva nasilja u porodici nad ženama iz zajednica RAE-a, obrazovanje i mobilizacija omladine u pogledu rešavanja problema nasilja u porodici, kao i informisanje direktnih interesnih strana kao što su: policija, pravosuđe, doktori i muškarci u pogledu prevencije nasilja nad ženama iz zajednica RAE.
 • Fondovi projekta: $44,670.00

Centar za razvoj društvenih grupa – CSGD

 • Naziv projekta: Poboljšanje pravnog i društvenog okružena za prava LGBTI zajednice na Kosovu
 • Sedište organizacije: Priština
 • Lokacije sprovođenja projekta: širom Kosova
 • Trajanje projekta: 18 meseci
 • Tema 3. Povećana zaštita i svest o pravima ugroženog stanovništva
 • Cilj projekta: Odgovornost vladinih i javnih institucija u pogledu omogućavanja uživanja prava i jačanja javnih usluga za LGBTI zajednicu na Kosovu. Projekat je fokusiran na praćenje sprovođenja Nacionalnog plana akcije (NPA) za prava LGBTI zajednice i poboljšanje pravnog sistema za jačanje društvene zaštite LGBTI zajednice na Kosovu.
 • Fondovi projekta: $43,743.50

Centar za orijentaciju društva – COD Kosovo

 • Naziv projekta: Uključivanje osoba sa invaliditetom u procese razvoja
 • Sedište organizacije: Severna Mitrovica
 • Lokacije sprovođenja projekta: Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić
 • Trajanje projekta: 12 meseci
 • Tema 4. Proširenje učešća osoba sa invaliditetom (OsI)
 • Cilj projekta: Uključivanje osoba sa invaliditetom u donošenje odluka u procese planiranja i razvoja zajednice. Projekat je fokusiran na poboljšanje kapaciteta za zastupanje osoba sa invaliditetom, podstičući aktivno učešće i društveno uključenje, podsticanje jednakih mogućnosti, socijalnu zaštitu, zaposlenje, pristup osoba sa invaliditetom i promovisanje prava osoba sa invaliditetom.
 • Fondovi projekta: $35,670.00

Udružene osoba sa invaliditetom – Handikos Uroševac

 • Naziv projekta: Vlada koja uključuje i osobe sa invaliditetom
 • Sedište organizacije: Uroševac
 • Lokacije sprovođenja projekta: Uroševac
 • Trajanje projekta: 15 meseci
 • Tema 4. Proširenje učešća osoba sa invaliditetom (OsI)
 • Cilj projekta: Povećanje građanskog angažovanja osoba sa invaliditetom i podizanje svesti prava osoba sa invaliditetom u društvu. Projekta je fokusiran na razvoj strategije opštine Uroševac za osobe sa invaliditetom, uspostavljajući radnu grupu za praćenje i sprovođenje opštinske strategije za osobe sa invaliditetom, i uspostavljanje baze podataka osoba sa invaliditetom u opštini Uroševac.
 • Fondovi projekta: $44,070.00

Klub Dëshira (Želja) u partnerstvu sa centrom za dnevnu negu u Gnjilanu i Prizrenu

 • Naziv projekta: Društveno preduzeće Dëshira
 • Sedište organizacije: Priština
 • Lokacije sprovođenja projekta: Priština, Gnjilane, Prizren
 • Trajanje projekta: 12 meseci
 • Tema 4. Proširenje učešća osoba sa invaliditetom (OsI)
 • Cilj projekta: Uspostavljanje programa društvenog preduzeća koje će posebno doprineti povećanju zaštite prava osoba sa invaliditetom. Projekt je fokusiran na razvoj i promovisanje mogućnsoti zapošljavanja i jačanja kapaciteta osoba sa invaliditetom – kao metodu za ekonomsku nezavisnost.
 • Fondovi projekta: $29,747.00

Kosovski centar za zastupanje i razvoj – KADC

 • Naziv projekta: Podsticanje zajednice angažovanjem mladih, kreativnošću i inovacijama
 • Sedište organizacije: Priština
 • Lokacije sprovođenja projekta: Peć, Klina i Istok
 • Trajanje projekta: 12 meseci
 • Tema 5. Proširenje učešća mladih
 • Cilj projekta: Razvijanje boljeg dijaloga i komunikacije između omladine i lokalne samouprave, preko aktivnog učešća mladih u procese donošenja odluka. Projekta je fokusiran na razvoj i sprovođenje opštinskih politika za mlade, ojačavajući kapacitet mladih obezbeđujući im mehanizme za povećanje interesa mladih za sport i veće učeše u sportske aktivnosti.
 • Fondovi projekta: $46.043,80

Organizacija za civilni razvoj – CDO

 • Naziv projekta: Podržavanje dijaloga i saradnje u cilju povećanja učešća mladih
 • Sedište organizacije: Mitrovica
 • Lokacije sprovođenja projekta: Mitrovica, Vučitrn i Srbica
 • Trajanje projekta: 12 meseci
 • Tema 5. Proširenje učešća mladih
 • Cilj projekta: Podržavanje dijaloga i saradnje u cilju uspostavljanja tolerancije i podsticanja pozitivnog dijaloga i debata, jačanjem učešća mladih u promovisanje zastupanja, reforme obrazovanja i zapošljavanja. Projekat je fokusiran na priznavanje i korist od mera i programa koje Kancelarije za zapošljavanje pružaju mladim ljudima, što direktno doprinosi realizaciji ciljeva Plana akcije za sprovođenje strategije za preventivu nasilnog ekstremizma 2015-2020
 • Fondovi projekta: $43,549.00

Omladinski centar Lipljan – LYC

 • Naziv projekta: Mobilizacija mladih u borbi protiv nasilnog ekstremizma
 • Sedište organizacije: Lipjan
 • Lokacije sprovođenja projekta: Priština, Kosovo Polje, Obilić, Glogovac, Podujevo i Lipljan
 • Trajanje projekta: 12 meseci
 • Tema 5. Proširenje učešća mladih
 • Cilj projekta: Uspostavljanje održivih mehanizama interakcije i aktivnosti između lokalnih bezbednosnih službi i omladinskih struktura, kao dela civilnog društva i grupa zajednice. Projekat je fokusiran na razvoj strategija i jačanje kapaciteta Opštinskih bezbednosnih odbora zajednice, uključivanjem mladih u cilju borbe protiv ekstremizma i radikalizma, uspostavljanjem omladinskog mehanizma (neformalne omladinske grupe) za borbu protiv nasilnog ekstremizma.
 • Fondovi projekta: $24,996.56

Čestitamo svim dobitnicima grantova i podstičemo druge da nastave da se prijavljuju za grantove E4E!