Runda IV

01 decembar 2016 – ATRC je potpisala sporazum sa petnaest (15) lokalnih nevladinih organizacija,
korisnika četvrte runde grantova za Program Angažovanje za Jednakost – E4E,
sproveden od strane Centar za Obuku i Resurse u Zastupanju (ATRC), podržan od Agencije Sjedinjenjih
država za međunarodni razvoj (USAID).

Korisnici granta za ovu rundu su:

Kosova – Gratë për Gratë

 • Naziv projekta:: Žene, agenti prava na nasledstvo
 • Sedište organizacije: : Priština
 • Lokacija projekta : Vitina, Kačanik, Štrpce, Uroševac
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema : Osnaživanje žena preko povećanja svesti o imovinskim pravima žena
 • Cilj projekta : Edukovanje žena i muškaraca u ruralnim oblastima u vezi sa pravima žena na imovinu i nasledstvo i osnaživanje žena da zatraže ovo pravo.

COD Kosovo u partnerstvu sa Light House i Kameni Cvet

 • Naziv projekta:Pravo na aktivno učešće i inkluziju Osoba sa ograničenim sposobnostima
 • Sedište organizacije : Severna Mitrovica
 • Lokacija projekta: Severna Mitrovica
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema : Povećanje učešća osoba sa invaliditetom (OsI)
 • Cilj projekta : inkluzija osoba sa ograničenim sposobnostima u procese donošenja odluka u
  Severnoj Mitrovici, i zagovaranje njihovih prava i uticaj na opšti društveno ekonomski razvoj

Public Organization for Local Initiatives and Supports – POLIS

 • Naziv projekta : Zajednički doprinos o pravima žena u zajedničkom nasleđivanju
 • Sedište organizacije :Lipljan
 • Lokacija projekta :Priština, Lipljan, Kosovo Polje, Obilić, Glogovac, Uroševac, Štimlje, Štrpce, Kačanik, Đeneral Jankovic
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema : Osnaživanje žena preko povećanja svesti o imovinskim pravima žena
 • Cilj projekta :Obaveštavanje o pravima na nasledstvo i podrška ženama u ostvarivanju prava na nasledstvo.

Qendra Kosovare për Studime Gjinore – QKSG

 • Naziv projekta :Rodni stavovi u civilnom društvu i privatnom sektoru
 • Sedište organizacije: Priština
 • Lokacija projekta : Kosovo
 • Trajanje projekta: 12 meseci
 • Tema: Žene u upravljanju i privredi
 • Cilj projekta:Podrška civilnom društvu i privatnom sektoru za povećanje osećanosti prema rodnim pitanjima.

Qendra e arteve vizuele Multimedia MM

 • Naziv projekta : Bavljenje nasilnim ekstremizmom putem društvenih pozorišta
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Priština, Kačanik, Đeneral Janković, Vučitrn, Uroševac, Peć, Prizren, Kosovo Polje, Obilić, Gnjilane, Lipljan, Mitrovica, Suva Reka, Đakovica
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema :Proširenje učestvovanja omladine o sprečavanje nasilnog ekstremizma
 • Cilj projekta : Podizanje svesti omladine na Kosovu u vezi sa pitanjem nasilnog ekstremizma kroz umetnost

Kosovo Center for Business Support – KCBS

 • Naziv projekta : Pravo žena na nasledstvo, njihovo osnaživanje
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Gnjilane, Kamenica, Vitina, Novo Brdo
 • Trajanje projekta : 11 meseci
 • Tema: Osnaživanje žena preko povećanja svesti o imovinskim pravima žena
 • Cilj projekta: Sprovođenje zakonskih obaveza ex officio za predavanje izvoda iz matične knjige umrlih zbog sudskih postupaka.

Instituti Cilësor për Hulumtime Analiza dhe Trajnime – iCHAT

 • Naziv projekta : Obaveštavamo da bi sprečili
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta :Uroševac, Kačanik, Prizren, Gnjilane, Peć, Mitrovica, Vučitrn
 • Trajanje projekta : 6 meseci
 • Tema: Proširenje učestvovanja omladine o sprečavanje nasilnog ekstremizma
 • Cilj projekta: Podizanje svesti kod mladih u vezi sprečavanja uključivanja u nasilni eksremizam.

Human Rights Radio Network – HRN

 • Naziv projekta :Vreme je da prekinemo stigmu o osobama sa ograničenim sposobnostima; da počnemo da pričamo o tome
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Kosovo
 • Trajanje projekta : 8 meseci
 • Tema:Povećanje učešća osoba sa invaliditetom (OsI)
 • Cilj projekta: Podizanje svesti šireg stanovništva u vezi sa osobama sa ograničenim sposobnostima na Kosovu putem radio informisanja.

HANDIKOS Prishtina

 • Naziv projekta :Ograničena sposobnost u lokalnim politikama
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Priština
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema:Povećanje učešća osoba sa invaliditetom (OsI)
 • Cilj projekta: Poboljšanje uslova pristupa i inkluzije osoba sa ograničenim sposobnostima u opštini Priština.

Sbunker

 • Naziv projekta :Borba protiv nasilnog ekstremizma putem programa za kritičko razmišljanje
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta :Priština, Prizren, Mitrovica, Gnjilane, Peć, Đakovica, Uroševac
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema:Proširenje učestvovanja omladine o sprečavanje nasilnog ekstremizma
 • Cilj projekta: Borba protiv nasilnih ekstremističkih shvatanja mladih promovišući kritičko razmišljanje, vrednosti slobode i demokratije i poštovanje ljudskih prava.

GAP Institute

 • Naziv projekta :Pregled politika koje sadrže diskriminaciju na rodnoj bazi na radnom trižištu
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Kosovo
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema:Žene u upravljanju i privredi
 • Cilj projekta: Eliminacija praksi diskriminacije na osnovu pola na radnom tržištu i stvaranje jednakih mogućnosti za zapošljavanje.

Democracy for Development – D4D

 • Naziv projekta :Žene za razvoj; Aktivizam žena na radnom tržištu
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Kosovo
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema:Žene u upravljanju i privredi
 • Cilj projekta: Zagovaranje za olakšavanje rodnih praznina u vezi stepena aktivnosti rada i angažujući političko rukovodstvo i privatni sektor.

Femrat Aktive të Gjakovës – FAGJ

 • Naziv projekta :Pristup žena imovini
 • Sedište organizacije : Đakovica
 • Lokacija projekta :Đakovica, Decane, Junik, Dragaš
 • Trajanje projekta : 8 meseci
 • Tema:Osnaživanje žena preko povećanja svesti o imovinskim pravima žena
 • Cilj projekta: Podizanje svesti žena i devojaka za ostvarivanje prava na nasledstvo i povećanje institucionalne odgovornosti u ovom aspektu.

Ballkan Investigative Reporting Network – BIRN

 • Naziv projekta : Osnaživanje žena da zatraže svoje pravo na nasledstvo
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Kosovo
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema:Osnaživanje žena preko povećanja svesti o imovinskim pravima žena
 • Cilj projekta: Nadgledanje, zagovaranje zakona, otvaranje javnih debata putem medija u vezi pitanja porodičnog zakona i nasledstva, podižući svest devojkama i ženama, široj javnosti i javnim institucijama.

Čestitamo svim dobitnicima grantova i podstičemo druge da nastave da se prijavljuju za grantove E4E-a!