Runda III

02.jun 2016 – ATRC je potpisala ugovore sa osam (8) lokalne nevladine organizacije,
dobitnici trece runde grantova za Program Angažovanje za Jednakost (E4E), koji se implementira od
Centar za Obuku i Resurse u Zastupanju (ATRC) i podržan od Agencije SAD za Međunarodni Razvoj (USAID).

Korisnici granta za ovu rundu su:

Centar za pravnu pomoć i regionalni razvoj – CLARD

 • Naziv projekta:: Pravna pomoć u sudskim stvarima žena u imovinskom pravu i podizanje kapaciteta novih advokatica
 • Sedište organizacije: : Priština
 • Lokacija projekta : Kosovo
 • Trajanje projekta : 10 meseci
 • Tema : Osnaživanje žena kroz veću upoznatost sa imovinskim pravima žena
 • Cilj projekta : Davanje besplatne pravne pomoći za građane Kosova.

Komunikacija za socijalni razvoj – CSD

 • Naziv projekta: Pravo žena u demokratskom društvu
 • Sedište organizacije : Gračanica
 • Lokacija projekta: Gračanica, Novo Brdo, Ranilug, Klokot i Štrpce
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema : Osnaživanje žena kroz veću upoznatost sa imovinskim pravima žena
 • Cilj projekta : Dokumentovanje i izveštavanje o pitanju imovinskog i ostavinskog prava između muškaraca i žena.

Demokratija Plus

 • Naziv projekta : Povećanje efikasnosti prava za mlade kroz nadgledanje
 • Sedište organizacije :Priština
 • Lokacija projekta : Kosovo
 • Trajanje projekta : 6 meseci
 • Tema : Povećati učešće mladih
 • Cilj projekta : Osnaživanje i uključenje mladih u javni život, poboljšavajući politike i sprovođenje ovog zakonodavstva.

Down Syndrome Kosova

 • Naziv projekta : Osnaživanje osoba sa invaliditetom (OsI) zajednice kroz povećanje učešća u institucionalnim politikama i društvenom životu
 • Sedište organizacije: Priština
 • Lokacija projekta : Kosovo
 • Trajanje projekta: 12 meseci
 • Tema: Proširanje učestvovanja osoba sa invaliditetom (OsI)
 • Cilj projekta: Podizanje svesti o pravima osobe sa invaliditetom (OsI) i objedinjavanje pravne zaštite, osiguravajući učešće OsI kroz konstruktivan dijalog sa zakonodavcem.

Kosovski centar za rehabilitaciju preživelih mučenja – KRCT

 • Naziv projekta : Ravnopravno ekonomsko osnaživanje za sve žene na Kosovu Sedište organizacije: Priština
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Kosovo
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema :Žene u upravljanju i ekonomiji
 • Cilj projekta : žene/preživele silovanja imaju pravo na ravnopravno učešće i mogućnosti u upravljanju i privredi kroz poboljšanje zastupanja, obrazovanja i zaposlenja.

Centar za Kosovsku društvenu emancipaciju – QEShK

 • Naziv projekta : Obrazovna integracija i pravni razvoj
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Kosovo
 • Trajanje projekta : 12 meseci
 • Tema: Veća zaštita i svest o pravima LGBTI zajednice
 • Cilj projekta: Povećanje vidljivosti i prava LGBTI zajednice na Kosovu kroz podizanje svesti javnosti i osnaživanje zajednice LGBTI.

Institut za razvoj – Riinvest

 • Naziv projekta : Partnerstvo za osnaživanje učešća i učinka žene u preduzetništvu kroz osnivanje „Privrednog foruma Žene“, izrade „Nacionalne agende za ženu u preduzetništvu“ i zagovaranje pitanja od interesa“
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta :Kosovo
 • Trajanje projekta : 18 meseci
 • Tema: Žene u upravljanju i ekonomiji
 • Cilj projekta: Unapređenje položaj žene u preduzetništvu, kao poslodavca i radnika istovremeno, stvaranjem zajedničke platforme za zagovaranje navedenih pitanja, kao i stvaranje nacionalne agende koja se bavi angažovanjem žene u preduzetništvu i privredi.

Inicijativa mladih za ljudska pitanja na Kosovu – YIHR

 • Naziv projekta : Revidiranje kurikule
 • Sedište organizacije : Priština
 • Lokacija projekta : Kosovo
 • Trajanje projekta : 16 meseci
 • Tema:Povećati učešće mladih
 • Cilj projekta: Uticaj u promenu stava Kosovskog društva o ljudskim pravima.

Čestitamo svim dobitnicima grantova i podstičemo druge da nastave da se prijavljuju za grantove E4E-a!