Najčešća pitanja

1. Ko ima pravo da se prijavi za Program E4E?

Pravo na prijavu imaju samo nevladine organizacije registrovane na Kosovu.

2. Možemo li se prijaviti sa nekoliko predloga projekata?

Da. Svaka nevladina organizacija ima pravo da se prijavi sa nekoliko predloga, međutim Program E4E nema pravo da finansira više od jednog predloga iste organizacije.

3. Moj predlog se povezuje na 2 teme Programa E4E. Mogu li u Aneksu A da zaokružim više od jedne teme?

Ne. Vaš predlog projekta treba biti usredsređen na samo jednu od pet tema Programa E4E. Na primer, ako se prijavite za temu 2) Jačanje žena podizanjem svesti o imovinskim pravima, morate zaokružiti i upisati naziv teme u Aneksu A. Ako se vaš predlog donekle povezuje i sa drugim temama, ovu logičnu povezanost možete naglasiti u delu Analize problema u Aneksu A, ali nemojte zaboraviti da fokus treba biti samo na temu koju ste izabrali i to treba jasno navesti u prvom delu Aneksa A.

4. Da li se može kvalifikovati/da li je prihvatljiva ideja kojom želimo da se prijavimo?

Program E4E je pripremio Obrazac prijave u kojem možete pronaći sve informacije o prijavi i aktivnosti/ideje koje Program podržava, ali ne ograničava. Ohrabrujemo vas da pažljivo pročitate Obrazac prijave na sledećem linku:

www.advocacy-center.org

Ideje i predloge vaših aktivnosti će oceniti eksterna Komisija tek nakon podnošenja prijave. Svaka vrsta ranije podrške ili ne podržavanja ideja od strane Programa E4E bi oštetila pravičan i transparentan proces ocenjivanja grantova od strane eksterne Komisije i stekao bi se utisak pristrasnosti u jednom konkurentnom i pravičnom procesu.

5. Šta je doprinos u naturi?

Doprinos u naturi podrazumeva 15% iznosa iz prijave koji organizacija treba da dokaže u prijavi u Aneksu A i Aneksu B za budžet.

Doprinos u naturi može, ali nije neophodno, da bude doprinos u novčanoj protivvrednosti, nego može biti i doprinos u drugoj vrednosti, kao što su lap-top, sto, zakup kancelarije, volonterski rad osoblja itd.

6. Kako dobiti Duns broj?

Duns broj je uslov koji se zahteva u Aneksu A prijave. Duns broj ne predstavlja neophodan uslov za podnošenje prijave, ali ako se vaša organizacija ocenjuje za finansiranje, onda svakako morate imati ovaj broj, bez kojeg će vam grant biti odbijen. Ako nemate Duns broj, preporučujemo vam da ga dobijete preko ovog linka:

www.fedgov.com

7. Na kojem jeziku mogu da napišem predlog projekta?

Predlog možete napisati na jednom od tri jezika, albanskom, srpskom ili engleskom. Komisija prima prijave na sva tri jezika, bez razlika.

8. Moj projekat ima više od 15 strana. Da li je prihvatljiv kao takav?

Predlog projekta ne može da ima više od 15 strana.

9. Ako predlog dostavljaju jedna ili više parterskih organizacija, da li je potrebno da i partnerske organizacije dostave poresko uverenje?

Ne. Poresko uverenje dostavlja samo vodeća organizacija. Partnerska organizacija nije dužna da dostavlja poresko uverenje.

10. Da li da predlog dostavim elektronskim putem ili u odštampanom obliku?

Predlog se dostavlja u dva oblika, elektronskom, putem e-pošte [email protected] i u odštampanom obliku na adresu prostorija ATRC-a u ul. Gazmend Zajmi br. 20, Priština.

11. Da li nevladine organizacije mogu da se prijave u partnerstvu sa privrednim subjektima registrovanim na Kosovu?

Nevladine organizacije mogu da se prijave u partnerstvu sa privrednim subjektima registrovanim na Kosovu, ali privredni subjekti ne mogu da učestvuju u predviđeni budžet.

12. Da li mogu da koristim PDF format za svoju prijavu?

Ne. Prijava se popunjava u Word formatu, za Aneks A, i u Excel formatu, za Aneks B.

13. U kojoj valuti treba isplanirati i podneti budžet?

Budžet se planira i podnosi u dolarima SAD.

14. Da li bi trebalo da popunim svako polje/pitanje iz Aneksa A?

Da. Predlog mora da se popuni unosom podataka u sva polja/pitanja iz Aneksa A i Aneksa B. U slučaju da nije dat odgovor na pitanja to može dovesti do tehničke diskvalifikacije predloga.

15. Da li bi odgovorno lice trebalo da potpiše predlog na kraju Aneksa A?

Odštampani primerak predloga potpisuje odgovorno lice nevladine organizacije. Potpis na elektronskom primerku nije obavezan.

16. Poresko uverenje organizacije je od prošle godine. Da li možemo da isto koristimo za prijavu?

Poresko uverenje Poreske uprave Kosova (PUK) kojim se dokazuje da je organizacija registrovana kod PUK i da nema nikakva dugovanja ili obaveze prema PUK, ima rok važenja od samo tri meseca. Poresko uverenje starije od tri meseca ne uzima se u obzir i dovodi do tehničke diskvalifikacije predloga.

17. Šta znači pitanje 2 u Aneksu A? Sinergije sa drugim aktivnostima USAID-a na Kosovu?

Ovo pitanje se tiče povezivanja vašeg predloga sa drugim programima koje podržava USAID, a koji se realizuju na Kosovu. Na primer, ako se prijavite za temu 2) Osnaživanje žena kroz veću upoznatost sa imovinskim pravima žena, drugi programi USAID-a, poput: Programa za imovinska prava (PRP) ili projekta Pravosudne stvari, bave se istim stvarima, pa morate da objasnite u kakvoj su vezi vaše aktivnosti sa predlogom i koliko se podudaraju sa aktivnostima navedenih ili sličnih programa. Potrebno je donekle ispitati stvari u vezi sa drugim programima USAID-a, koji se možda podudaraju sa predmetom vašeg predloga, da bi se odgovorilo na ovo pitanje. Cilj je da predlog iznese kreativne ideje i da koordiniraju neke aktivnosti sa drugim programima USAID-a.