ATRC POTPISAO SPORAZUM SA DOBITNICIMA IZ 8. RUNDE GRANTOVA ZA PROGRAM E4E

12 Jul 2019 – ATRC je potpisao sporazme sa deset (10) lokalnih nevladinih organizacija, dobitnicima grantova iz 8. runde programa Angažovanje za jednakost, koji implementira Centar za obuku i resurse u zastupanje (ATRC), uz podršku Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).

Dobntova iz 8. runde su:

DEMOCRACY 4 DEVELOPMENT – D4D

Naziv projekta: Više od brojčanog pariteta: Osnaživanje žena poslanika u skupštini u oblasti lokalnog upravljanja
Sedište organizacije: Priština
Mesto realizacije projekta: Priština, Kamenica, Istok, Mitrovica, Prizren
Trajanje projekta: 12 meseci
Tema 1. Žene u upravljanju i ekonomiji
Cilj projekta: Analizirati i preobraziti proces donošenja odluka na Kosovu da bi se omogućilo veće sadržajno političko učešće žena u istom, u interesu predstavljenih i na način koji zadovoljava njihove potrebe.
Sredstva projekta: $42,725.50

INNOVATIVE COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER – ICDC

Naziv projekta: Osnaživanje žena u ekonomiji kroz preduzetništvo
Sedište organizacije: Lipljan
Mesto realizacije projekta: Lipljan
Trajanje projekta:  9 meseci
Tema 1. Žene u upravljanju i ekonomiji
Cilj projekta: Povećati lokalni privredni rast osnaživanjem žena u industrijama zanatskih radova, tradicionalne hrane i cveća.
Sredstva projekta: $20,813.50

COMMUNICATION FOR SOCIAL DEVELOPMENT – CSD

Naziv projekta: Imovinska prava žena – finkcija ili vladavina prava?
Sedište organizacije: Gračanica
Mesto realizacije projekta: Gračanica, Novo Brdo, Kamenica, Ranilug, Gnjilane, Klokot, Parteš, Štrpce, Peć, Klina i Istok
Trajanje projekta: 12 meseci
Tema 2. Osnaživanje žena kroz povećanu svest o imovinskim pravima žena
Cilj projekta: Unapređenje imovinskih prava žena kroz unapređenje i jačanje uloge žena u društvu, izgradnju kapaciteta i unapređenje saradnje sa lokalnim institucijama.
Sredstva projekta: $38,160.00

BALKANSKA ISTRAŽNO IZVESTILAČKA MREŽA – BIRN

Naziv projekta: Osnaživanje žena da traže svoja prava na nasleđe
Sedište organizacije: Priština
Mesto realizacije projekta: Celo Kosovo
Trajanje projekta: 12 meseci
Tema 2. Osnaživanje žena kroz povećanu svest o imovinskim pravima žena
Cilj projekta: Povećati svest zalaganjem i promovisanjem mehanizama koji ženama obezbeđuju da u celosti uživaju svoja zakonom zajemčena imovinska prava
Sredstva projekta: $43,180.00

KOSOVA WOMEN 4 WOMEN – KW4W

Naziv projekta: Ustani za njenu imovinu!
Sedište organizacije: Priština
Mesto realizacije projekta: Celo Kosovo
Trajanje projekta: 14 meseci
Tema 2. Osnaživanje žena kroz povećanu svest o imovinskim pravima žena
Cilj projekta: Podići svest žena i dece o imovinskim i pravima žena na nasleđe, i osnažiti žene da traže ta prava.
Sredstva projekta: $46,594.00

DEVELOPING TOGETHER

Naziv projekta: Povećana svest i kapaciteti u vezi sa pravima na stanovanje
Sedište organizacije: Priština
Mesto realizacije projekta: Prizren, Suvareka, Glogovac, Obilić
Trajanje projekta: 10 meseci
Tema 3. Povećana zaštita i svest o pravima ugroženog stanovništva
Cilj projekta: Doprineti društvenim naporima na Kosovu oko transparentnosti zemlje u kojoj su prava marginalizovanih lica zaštićena sa naglaskom na ugrožena lica i porodice kojima je potreban odgovarajući smeštaj.
Sredstva projekta: $24,194.80

KOSOVAR SOCIAL ENTREPRISE SUPPORT FOUNDATON

Naziv projekta: Zalaganje za uređenje postupka registracije društvenih preduzeća na Kosovu
Sedište organizacije: Priština
Mesto realizacije projekta: Celo Kosovo
Trajanje projekta: 8 meseci
Tema 3. Povećana zaštita i svest o pravima ugroženog stanovništva
Cilj projekta: Zalaganje za unapređenje podzakonskih akta za sektor društvenih preduzeća u cilju uređenja uslova za usvajanje registracije društvenih preduzeća na Kosovu.
Sredstva projekta: $10,900.00

DOWN SYNDROME KOSOVA

Naziv projekta: Strukovno obrazovanje i zapošljavanje u odnosu na invaliditet na Kosovu
Sedište organizacije: Priština
Mesto realizacije projekta: Celo Kosovo
Trajanje projekta: 12 meseci
Tema 4. Proširenje učešća osoba sa invaliditetom (OsI)
Cilj projekta: Unaprediti pristup studenata sa invaliditetom u oblasti strukovnog obrazovanja, čime će se doprineti povećanju prilika za zapošljavanje na tržištu rada.
Sredstva projekta: $46,059.05

ANIBAR

Naziv projekta: Youth 4 Change (Mladi za promenu)
Sedište organizacije: Peć
Mesto realizacije projekta: Peć, Dečani, Istok, Klina, Junik, Đakovica
Trajanje projekta: 12 meseci
Tema 5. Proširenje učešća mladih
Cilj projekta: Stvoriti prostor za konstruktivni i sadržajni angažman mladih u traženju delotvornijeg, transparentnijeg i odgovornijeg lokalnog i nacionalnog upravljanja.
Sredstva projekta: $38,114.00

CENTER FOR ADVANCED STUDIES – FIT

Naziv projekta: Upravljanje društvenim medijima – Pozitivna alternativa za kosovsku omladinu
Sedište organizacije: Priština
Mesto realizacije projekta: Uroševac, Mitrovica, Podujevo
Trajanje projekta: 12 meseci
Tema 5. Proširenje učešća mladih
Cilj projekta: Doprineti u sprečavanju nasilnog ekstremizma kod mladih u tri opštine, angažovanjem mladih u radionicama za upravljanje društvenim medijima, koje će povećati njihove mogućnosti zapošljavanja na osnovu veština, unaprediti njihov kapacitet za kritičko razmišljanje i povećati njihovo samopouzdanje, čime će im biti omogućeno da postanu aktivni učesnici na tržištu rada.
Sredstva projekta: $36,598.00

Čestitamo svim dobitnicima i želimo da ohrabrimo ostale da nastave da se prijavljuju za grantove E4E!