Program Image

Protectchild

29.05.2018

PROtectCHILD është një projekt i financuar nga SIDA dhe zbatohet nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim në partneritet me Save the Children in Kosova/o. Gjatë katër viteve të ardhshme, përmes projektit PROtectCHILD, ATRC planifikon të punojë në objektiva të ndryshme, të gjitha që synojnë prodhimin e një numri rezultatesh dhe përfundimesh konkrete si përfitim për fëmijët, institucionet publike dhe qytetarët e thjeshtë.

Praktika e miratimit të Ligjit në Kosovë pa kryer asnjë fushatë publike të edukimit dhe ngritjes së vetëdijes si dhe partive vendimmarrëse për respektimin dhe zbatimin e Ligjit ka rezultuar në nxjerrjen e ligjeve cilësore në letër por jo efikase në zbatim. Për këtë arsye, ATRC, nëpërmjet këtij projekti synon të rrisë ndërgjegjësimin e popullatës më të gjerë për Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës, me theks të veçantë në ndalimin e ndëshkimit trupor.

Një nga vërejtjet e shpeshta të organizatave ndërkombëtare dhe vendore që merren me qeverisjen lokale është pamundësia për të ndjekur dinamikën e miratimit të ligjit nga Kuvendet Komunale në raport me atë të Kuvendit të Kosovës. Ekzistojnë një numër ligjesh që miratohen dhe të cilat nuk janë miratuar me ndonjë akt nënligjor nga qeveria, por edhe nga niveli komunal. Për këtë arsye, përmes projektit ATRC synon të miratojë Legjislacionin Lokal në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve, përmes krijimit dhe miratimit të Rregullores Komunale për Mbrojtjen e Fëmijëve.

Komisionet / komisionet parlamentare, përveç detyrave në shqyrtimin dhe përpunimin e projektligjeve në Kuvend, gjithashtu kanë detyra të rëndësishme për të monitoruar zbatimin e ligjeve që mbulon komisioni. Deri më sot, nuk ka asnjë rast kur Komisioni / Komiteti ka zbatuar ndonjë praktikë të monitorimit të zbatimit të ligjit / rregulloreve. Për këtë arsye ATRC synon të ndihmojë Kuvendin e Kosovës dhe Kuvendet Komunale që të krijojnë praktikat dhe procedurat për monitorimin e zbatimit të Ligjit në nivel kombëtar dhe lokal, veçanërisht për monitorimin e Ligjit dhe rregulloreve komunale të lartpërmendura.