Avokim

Për të siguruar pjesëmarrje më të madhe të qyte¬tarëve në zhvillimin e institucioneve dhe praktikave demokratike ATRC, në partneritet me organizata tjera dhe e vetme, në vazhdimësi inicion fushata avokimi në nivel lokal dhe nacional, duke synuar që problemet e indentifikuara në komunitete t’i kthej në çështje të forta avokimi dhe si rezultat t’i gjej zgjidhjen e merituar. Pro¬grami për avokim gjithashtu siguron një platformë për rrjetëzim, shkëmbim informatash dhe aktivizim me OJQ-të tjera nga Kosova dhe rajoni.

Gjatë viteve, ATRC ka qenë e përfshirë në këto projekte:

  • Drejtësia dhe qytetarët
  • Qytetarë aktiv-Komuna të përgjegjshme dhe transparente
  • Monitorimi i procesit të kthimit të zhvendo surve nga vendet e treta
  • Politika energjetike të qëndrueshme në Evropën Juglindore (SEE SEP)
  • Development of the ENV .Net in West Balkan and Turkey: Giving Citizens Voice
  • Promovimi i divesitetit kulturor në Kosovë