Rundi IV

01 dhjetor 2016 – ATRC nënshkroi marrëveshjet me pesëmbëdhjetë (15) organizata joqeveritare lokale,
fituese të rundit të katërt të granteve për Programin Angazhimi për Barazi – E4E, implementuar nga Qendra e
Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC) dhe përkrahur nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

Fituesit e granteve në këtë rund janë:

Security Policy Research Center – SPRC

 • Titulli i Projektit :Security Policy Research Center – SPRC
 • Lokacioni i Organizatës: Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit:Ferizaj, Gjjilan, Kaçanik, Mitrovicë Jugore, Pejë
 • Kohëzgjatja e Projektit : 12 muaj
 • Tema : Zgjerimi i pjesëmarrjes së rinisë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm
 • Qëllimi i projektit: Kontributi për një shoqëri më të sigurt dhe demokratike përmes pjesëmarrjes aktive në politika dhe vendimarrje në Kosovë.

Kosova – Gratë për Gratë

 • Titulli i projektit: Gratë, agjente të së drejtës për trashëgimi
 • Lokacioni i Organizatës :Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit : Viti, Kaçanik, Shtërpce, Ferizaj
 • Kohëzgjatja e Projektit : 12 muaj
 • Tema : Fuqizimi i grave përmes rritjes së vetëdijësimit rreth të drejtave pronësore të grave
 • Qëllimi i projektit: Edukimi e grave dhe burrave në pjesët rurale rreth të drejtave të grave në pronë dhe trashëgimi dhe fuqizimi e grave për ta kërkuar këtë të drejtë.

Demokracia Plus

 • Titulli i projektit: Rritja e efikasitetit të ligjit për të rinj përmes monitorimit
 • Lokacioni i Organizatës : Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit : Kosovë
 • Kohëzgjatja e Projektit : 6 muaj
 • Tema : Zgjerimi i pjesëmarrjes së të rinjve
 • Qëllimi i projektit: Fuqizimi dhe përfshirja e të rinjëve në jetën publike, duke përmirësuar politikat dhe implementimin e këtij legjislacioni.

COD Kosovo në parteritet me Light House dhe Kameni Cvet

 • Titulli i projektit: Të drejtat për pjesëmarrje aktive dhe përfshirje të personave me aftësi të kufizuar (PAK)
 • Lokacioni i Organizatës : Mitrovicë e Veriut
 • Lokacioni i Projektit : Mitrovicë e Veriut
 • Kohëzgjatja e Projektit : 12 muaj
 • Tema :Zgjerimi i pjesëmarrjes së personave me aftësi të kufizuara (PAK)
 • Qëllimi i projektit:Përfshirja e personave me aftësi të kufizuar në procesin vendim marrës në Mitrovicë të Veriut dhe avokimi për të drejtat e tyre në zhvillimin e përgjithshëm socio ekonomik.

Public Organization for Local Initiatives and Supports – POLIS

 • Titulli i projektit: Kontributi i përbashkët për të drejtën e gruas në trashëgimi të përbashkët
 • Lokacioni i Organizatës : Lipjan
 • Lokacioni i Projektit :Pristinë, Lipjan, Fushë Kosovë, Obiliq, Gllogoc, Ferizaj, Shtime, Shtërpcë, Kaçanik, Hani i Elezit
 • Kohëzgjatja e Projektit : 12 muaj
 • Tema :Fuqizimi i grave përmes rritjes së vetëdijësimit rreth të drejtave pronësore të grave
 • Qëllimi i projektit: Informimi rreth të drejtës në trashëgimi dhe përkrahja e grave për realizimin të së drejtës në trashëgimi.

Qendra Kosovare për Studime Gjinore – QKSG

 • Titulli i projektit: Qëndrimet gjinore në shoqërinë civile dhe dhe sektorin privat
 • Lokacioni i Organizatës : Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit :Kosovë
 • Kohëzgjatja e Projektit : 12 muaj
 • Tema : Gratë në qeverisje dhe ekonomi
 • Qëllimi i projektit: Mbështetja e shoqërisë civile dhe sektorit privat në rritjen e ndjeshmërisë për çështjet gjinore.

Qendra e arteve vizuele Multimedia MM

 • Titulli i projektit: Trajtimi i ekstremizmit të dhunshëm përmes teatrove sociale
 • Lokacioni i Organizatës : Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit : Prishtinë, Kaçanik, Han i Elezit, Vushtrri, Ferizaj, Pejë, Prizren, Fushë Kosovë, Obiliq, Gjilan, Lipjan, Mitrovicë, Suharekë, Gjakovë
 • Kohëzgjatja e Projektit : 12 muaj
 • Tema :Zgjerimi i pjesëmarrjes së rinisë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm
 • Qëllimi i projektit: Ngritja e vetëdijes tek të rinjtë në Kosovë rreth çëshjtes së ekstremizmit të dhunshëm përmes artit

Kosovo Center for Business Support – KCBS

 • Titulli i projektit: E drejta e trashëgimisë për gratë, fuqizimi i tyre
 • Lokacioni i Organizatës : Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit : Gjilan, Kamenicë, Viti, Novobërde
 • Kohëzgjatja e Projektit : 11 muaj
 • Tema : Fuqizimi i grave përmes rritjes së vetëdijësimit rreth të drejtave pronësore të grave
 • Qëllimi i projektit: Implementimi i obligimeve ligjore ex officio për dorëzimin e akteve të vdekjes për procedurat gjyqësore.

Instituti Cilësor për Hulumtime Analiza dhe Trajnime – iCHAT

 • Titulli i projektit:Informojmë që të parandalojmë
 • Lokacioni i Organizatës : Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit : Ferizaj, Kaçanik, Prizren, Gjilan, Pejë, Mitrovicë, Vushtrri
 • Kohëzgjatja e Projektit : 6 muaj
 • Tema :Zgjerimi i pjesëmarrjes së rinisë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm
 • Qëllimi i projektit: Ngritja e vetëdijes tek të rinjtë në parandalimin e përfshirjes në ekstremizëm të dhunshëm.

Human Rights Radio Network – HRN

 • Titulli i projektit:Është koha të distigmatizojmë personat me aftësi të kufizuar; të fillojmë të flasim për këtë
 • Lokacioni i Organizatës : Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit : Kosovë
 • Kohëzgjatja e Projektit : 8 muaj
 • Tema :Zgjerimi i pjesëmarrjes së personave me aftësi të kufizuara (PAK)
 • Qëllimi i projektit: Ngritja e vetëdijes tek popullata e gjerë rreth personave me aftësi të kufizuar në Kosovë përmes radio informimit.

HANDIKOS Prishtina

 • Titulli i projektit:Aftësia e kufizuar në politikat lokale
 • Lokacioni i Organizatës : Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit :Prishtinë
 • Kohëzgjatja e Projektit : 12 muaj
 • Tema :Zgjerimi i pjesëmarrjes së personave me aftësi të kufizuara (PAK)
 • Qëllimi i projektit:Përmirësimi i kushteve të qasjes dhe gjithëpërfshirjes së personave me aftësi të kufizuar në Komunën e Prishtinës.

Sbunker

 • Titulli i projektit:Luftimi i ekstremizmit të dhunshëm përmes Programit për Mendim Kritik
 • Lokacioni i Organizatës : Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit :Prishtinë, Prizren, Mitrovicë, Gjilan, Pejë, Gjakovë, Ferizaj
 • Kohëzgjatja e Projektit : 12 muaj
 • Tema :Zgjerimi i pjesëmarrjes së rinisë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm
 • Qëllimi i projektit:Luftimi i pikëpamjeve të dhunshme ekstremiste nga të rinjtë duke promovuar mendimin kritik, vlerat e lirisë dhe demokracisë dhe respektimit të të drejtave të njeriut.

GAP Institute

 • Titulli i projektit: Rishikimi i politikave diskriminuese në baza gjinore në tregun e punës
 • Lokacioni i Organizatës : Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit :Kosovë
 • Kohëzgjatja e Projektit : 12 muaj
 • Tema : Gratë në qeverisje dhe ekonomi
 • Qëllimi i projektit:Eliminimi i praktikave diskriminuese në baza gjinore në tregun e punës dhe krijimi i mundësive të barabarta në punësim.

Democracy for Development – D4D

 • Titulli i projektit: Gratë për zhvillim; Aktivizimi i grave në tregun e punës
 • Lokacioni i Organizatës : Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit :Kosovë
 • Kohëzgjatja e Projektit : 12 muaj
 • Tema :Gratë në qeverisje dhe ekonomi
 • Qëllimi i projektit:Avokim për lehtësimin e zbrazëtirave gjinore në shkallën e aktivitetit të punës duke angazhuar udhëheqësinë politike dhe sektorin privat.

Femrat Aktive të Gjakovës – FAGJ

 • Titulli i projektit: Qasja e Grave në Pronë
 • Lokacioni i Organizatës : Gjakovë
 • Lokacioni i Projektit :Gjakovë, Deqan, Junik, Dragash
 • Kohëzgjatja e Projektit : 8 muaj
 • Tema : Fuqizimi i grave përmes rritjes së vetëdijësimit rreth të drejtave pronësore të grave
 • Qëllimi i projektit:Ngritja e vetëdijes së grave dhe vajzave për realizimin e të drejtës në trashëgimi dhe rritja e përgjegjësisë institucionale në këtë aspekt.

Ballkan Investigative Reporting Network – BIRN

 • Titulli i projektit: Fuqizimi i grave për të kërkuar të drejtën e tyre në trashëgimi
 • Lokacioni i Organizatës : Prishtinë
 • Lokacioni i Projektit :Kosovë
 • Kohëzgjatja e Projektit : 12 muaj
 • Tema : Fuqizimi i grave përmes rritjes së vetëdijësimit rreth të drejtave pronësore të grave
 • Qëllimi i projektit:Monitorimi, avokimi i ligjeve, inicimi i debateve publike përmes medias në çështjet e ligjit familjar dhe trashëgimisë, duke ngritur vetëdijen e vajzave dhe grave, të publikut të gjerë dhe institucioneve publike.

Urojmë të gjithë fituesit dhe i inkurajojmë të tjerët të vazhdojnë të aplikojnë për grantet e programit E4E !