Reformat e të Drejtave Pronësore

Programi i USAID-it për të Drejtat Pronësore në bashkëpunim me Programin E4E javën e kaluar ka organizuar tryezë të rrumbullakët për OShC-të e interesuara për reformat e të drejtave pronësore që po zhvillohen në Kosovë si pjesë e zbatimit të Strategjisë Kombëtare për të Drejtat Pronësore. Nëse nuk keni pasur mundësi prezence në tryezë, diskutimin mund ta dëgjoni në këtë link: Strategjisë Kombëtare për të Drejtat Pronësore