Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim

Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC) bazohet në besimin se qytetari i informuar është çelësi i një shoqërie demokratike, siç edhe po mundohet të jetë Kosova. Me bazë në Prishtinë, ATRC trajnon dhe asiston organizatat jo qeveritare (OJQ) në Kosovë për të profesionalizuar punën e tyre, për të artikuluar kërkesat e tyre dhe për të nxitur strukturat qeveritare për ndryshime.

  • Ftesë për anëtarësim në Konsorciumin për të Drejta të Punëtorëve

    Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC) dhe Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) në Kosovë fton organizatat e shoqërisë civile (OShC), sindikatat dhe aktivistët për të drejtat e njeriut që të bëhen pjesë e Konsorciumit për të Drejtat e Punëtorëve, i cili ka për qëllim kryesor avokimin për të drejtat e punëtorëve.

    Apliko tani
Galeria