Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim

Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC) bazohet në besimin se qytetari i informuar është çelësi i një shoqërie demokratike, siç edhe po mundohet të jetë Kosova. Me bazë në Prishtinë, ATRC trajnon dhe asiston organizatat jo qeveritare (OJQ) në Kosovë për të profesionalizuar punën e tyre, për të artikuluar kërkesat e tyre dhe për të nxitur strukturat qeveritare për ndryshime.

  • Thirrje për Projekt Propozime për Promovimin e të Drejtave të Punës

    Thirrje për Projekt Propozime për promovimin e të drejtave të punës, raportimin e shkeljeve dhe angazhimin në dialogun social me autoritetet publike në Kosovë në kuadër të projektit të financuar nga BE-ja “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të punës të grupeve të cenueshme në tregun e punës”

    Apliko tani
Galeria