Obavestenje – Program Angažovanje za Jednakost (E4E) – Krug VII

PROGRAM ANGAŽOVANJE ZA JEDNAKOST (E4E)
Kooperativni sporazum Br: AID-167-A-15-00001 

Poziv za prijave (PZP)
VII krug

Datum objavljivanja: Petak, 28.septembar 2018
Datum roka za podnošenje: Sreda, 31.oktobar 2018 u 16:00

Lokacija za podnošenje aplikacija:
Elektronski:  [email protected]
Fizički: Kancelarija ATRC, Ul. Gazmend Zajmi, Br.20 Priština, Kosovo

Poštovani podnosioci prijava,

Centar za obuku i resurse za zastupanje – ATRC, implementacioni partner za program USAID-a „Angažovanje za Jednakost“ – E4E, traži prijave od kvalifikovanih kosovskih nevladinih organizacija – NVO da:

 • Sprovedu složene kampanje zastupanja i podizanja svesti, u saradnji sa zainteresovanim stranama iz različitih segmenata društva i uprave;
 • Uključivanje u formulisanje preporuka o politici o odabranoj demokratiji i pitanja upravljanja i ekonomskog osnaživanja, izvedenih iz konsultacija sa građanima i drugim zainteresovanim stranama;
 • Nadziru i prate sprovođenje ciljnog zakonodavstva, reformi i inicijativa od velikog značaja za ugrožene i marginalizovane grupe.

Grantovi će se dodeljivati za pet tematskih oblasti detaljnije datih u sledećem odeljku:

 • Žene u upravljanju i ekonomiji;
 • Osnaživanje  žena kroz povećanu svest o imovinskim pravima žena;
 • Povećana zaštita i svest o pravima ugroženog stanovništva.
 • Proširenje učešća osoba sa invaliditetom (OsI);
 • Proširenje učešća mladih.

U odgovoru na ovaj PZP, E4E program namerava da dodeli više malih grantova ($10.000 do $25.000 po grantu), srednje grantove ($25.000 do $50.000 po grantu) i velike grantove ($50.000 do $100.000 po grantu).

Nagrađeni projekti će imati različite rokove ali se moraju završiti do kraja avgusta 2020.
O predloženim budžetima će se pregovarati na osnovu opsega programa koji predloži korisnik granta.
Pojedinačna organizacija može aplicirati za grant u bilo kojoj ili u svim tematskim oblastima, ali će program E4E pojedinačnog aplikanta nagraditi samo jednom.

USAID/ATRC namerava da Programom E4E finansira nekoliko grantove koje će biti dodeljene podnosiocima prijave koji odgovore na ovaj PZP. Dodela svih grantova biće izvršena u skladu sa važećim propisima koji slede u nastavku:

 • ADS 303
 • ADS 303 Obavezne standardne odredbe za nevladine dobitnike koje nisu iz SAD
 • 48 CFR 31.2 (za profitne organizacije)

Sveobuhvatan i detaljan Paket PZP-a (koji obuhvata potpuni Obrazac prijave, Obrazac budžeta, i Smernice predloga troškova) može se dobiti od ATRC-a na sledećim adresama:

ATRC će pružiti odgovore i objašnjenja kandidatima tokom razrade njihovih predloga; ATRC će održati devet (9) radionica/informativnih sastanaka u vezi sa razradom projektnih predloga u devet (9) gradova širom Kosova. Radionice/informativni sastanci u vezi sa PZP-om održaće se u skladu sa sledećim rasporedom:

 

Mesto Objekat Datum Vreme 
Gnjilane Hotel Kristal 08. oktobar 2018 10:00-11:30
Gračanica Hotel Gračanica 08. oktobar 2018 14:00-15:30
Peć Hotel Dukagjini 09. oktobar 2018 10:00-11:30
Prizren DokuKino 09. oktobar 2018 14:00-15:30
Uroševac Restaurant Orchide 10. oktobar 2018 10:00-11:30
Štrpce Restaurant Lipa 10. oktobar 2018 14:00-15:30
Severna Mitrovica Severni Centar Grada 11. oktobar 2018 10:00-11:30
Mitrovica Restaurant Va Piano 11. oktobar 2018 13:00-14:30
Priština Hotel Sirius 12. oktobar 2018 10:00-11:30

 

E4E program neće pokriti troškove u vezi sa učešćem u radionici/informativnih sastanka.
PZP sadrži sve informacije koje su potrebne da bi se apliciralo za grant, međutim, pitanja o ovom PZP treba da se podnesu na sledeću adresu:

Pažnja: E4E Osoblje
ATRC kancelarija: Ul. Gazmend Zajmi No.20, Priština, 10000, Kosovo
Tel. u kancelariji: 038 244 810
E-mail: [email protected]

Krajni rok za pitanja je 22.oktobar 2018.godine, do 16:00. I pitanja i odgovori će biti dostavljeni zainteresovanim podnosiocima prijava do 24.oktobar 2018.godine, do 16:00.